Jübi telefony
+86 13256067633
E-poçta
rzzw@rizhaozhongwei.com

D987 TUV Öndüriji tormoz torlary awtoulag tormozy Pastillas de freno keramiki ýapon tormoz torlary

Gysga düşündiriş:

Bizde 2351 görnüşli awtoulag tormoz ýassygy bar.
260-dan gowrak awtoulag markasyny öz içine alýar.
ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK tarapyndan tassyklanan OE standart, keramiki daşky gurşawy goramak formulasy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Iterms Düşündiriş
Formula Barym metal B we TA, keramika
Arza Disk tormoz ulgamy
Faceüzü Poroşok bilen örtülen
Hil 100% synag edildi
Sürtülme koeffisiýenti 0.35 ~ 0.45 (F1)
Yzky plastinka galyňlygy 5 ~ 7mm
Sensorlar Tormoz torlarynyň modellerine görä OE standartlary
Şahadatnamalar ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK
Şowhun Pes ses ýa-da ses ýok
Toz Pes ýa-da tozan ýok
MOQ Bir model üçin 100 toplum, bir sargyt üçin 1000 toplum
QC 1. Materiallary barlamak
2. Galyndylaryň zeperini barlamak
3. Önümlerde barlagçy
4. Gözegçiniň ýerini barlamak
5. Gaplamak barlagy
6. Iki gezek barlamak

Tormoz ýassygy aýratynlyklary

amaly
amaly

Önümi gaýtadan işlemek

amaly

Şahadatnama

amaly

Gaplamak we eltip bermek

amaly

Sorag-jogap

Awtoulagyňyz üçin iň oňat öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin premium tormoz torlaryny gözleýärsiňizmi?Kompaniýamyz, dünýädäki sürüjiler tarapyndan ynamdar senagatda öňdebaryjy önümleri eltmek üçin tejribe, tejribe we çeşmelere eýedir.Önümlerimiz we hyzmatlarymyz hakda ýygy-ýygydan berilýän soraglar (soraglar):

S: Şereketiňiz awtoulag zapas şaýlary bilen näçe wagt bäri işleýär?
J: 2000-nji ýylda döredileninden bäri kompaniýamyz 23 ýyldan gowrak wagt bäri awtoulag zapas şaýlary bilen meşgullanýar.Uly tejribämiz we tejribämiz, tormoz padleriniň öňdebaryjy öndürijisi we eksportçysy bolmaga kömek etdi.

S: Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
J: Biz awtoulaglar, ýük awtoulaglary, ulaglar we ş.m. ýaly her dürli ulag üçin tormoz torlaryny öndürmekde we eksport etmekde ýöriteleşen zawod.Döwrebap desgalarymyz we enjamlarymyz, OE standartlaryna laýyk gelýän ýa-da ondan ýokary hilli önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.

S: Gaplamak şertleriňiz näme?
J: Önümlerimiziň howpsuz we netijeli daşalmagyny üpjün etmek üçin adatça harytlarymyzy bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplaýarys.Şeýle-de bolsa, kanuny taýdan patentlenen bolsaňyz we bize zerur ygtyýarnamalar bilen üpjün eden bolsaňyz, harytlary marka gutularyňyza gaplamaga taýýardyrys.

S: Töleg şertleriňiz näme?
J: Adaty töleg şertlerimiz T / T (sim geçirmek), 30% goýum hökmünde we eltilmezden 70% balans.Howpsuzlygyň we aç-açanlygyň birinji orunda durýandygyna düşünýäris, şonuň üçin ahyrky töleg geçirmezden ozal önümiň we gaplamanyň suratlaryny goşýarys.

S: Gowşuryş wagtyňyz nähili?
J: Eltip beriş wagtymyz, adatça tölegiňizi alanyňyzdan 7-15 gün soň bolýar.Şeýle-de bolsa, köp mukdarda önümi özleşdirmeli ýa-da zerur bolsa, gurşun wagty 30-45 gün ýa-da ondanam köp üýtgäp biler.Her niçigem bolsa, her sargytyň çalt, täsirli we takyk berilmegini üpjün etmäge çalyşýarys.

S: Nusga görä öndürip bilersiňizmi?
J: Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä tormoz ýassygy öndürip bileris.Gözleg we ösüş barlaghanalarymyz önümlerimiziň hilini ýokarlandyrmak, kemçilikleri ýüze çykarmak we düzetmek, garaşýanlaryňyza laýyk gelmegini üpjün etmek üçin işleýän ýokary hünärli hünärmenler bilen işleýär.

Sözümiziň ahyrynda, köp ýyllyk tejribämiz, häzirki zaman tehnologiýasy we ýokary hilli önümleriň köp görnüşi bilen, islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigimize we garaşýan zatlaryňyzdan ýokary bolup biljekdigimize ynanýarys.Awtoulagyňyzyň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak üçin tormoz torlaryňyzy çalyşmak ýa-da täzelemek isleseňiz, size habar berdik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň