Jübi telefony
+86 13256067633
E-poçta
rzzw@rizhaozhongwei.com

1A163323Z TUV şahadatnama zawody MAZDA AZ WAGON MJ21S 660 üçin hakyky ätiýaçlyk şaýlary

Gysga düşündiriş:

Bizde 2351 görnüşli awtoulag tormoz ýassygy bar.
260-dan gowrak awtoulag markasyny öz içine alýar.
ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK tarapyndan tassyklanan OE standart, keramiki daşky gurşawy goramak formulasy


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Iterms Düşündiriş
Formula Barym metal B we TA, keramika
Arza Disk tormoz ulgamy
Faceüzü Poroşok bilen örtülen
Hil 100% synag edildi
Sürtülme koeffisiýenti 0.35 ~ 0.45 (F1)
Yzky plastinka galyňlygy 5 ~ 7mm
Sensorlar Tormoz torlarynyň modellerine görä OE standartlary
Şahadatnamalar ISO / TS16949, AMERCA, TUV, EMARK
Şowhun Pes ses ýa-da ses ýok
Toz Pes ýa-da tozan ýok
MOQ Bir model üçin 100 toplum, bir sargyt üçin 1000 toplum
QC 1. Materiallary barlamak
2. Galyndylaryň zeperini barlamak
3. Önümlerde barlagçy
4. Gözegçiniň ýerini barlamak
5. Gaplamak barlagy
6. Iki gezek barlamak

Tormoz ýassygy aýratynlyklary

amaly
amaly

Üstünliklerimiz

1.Güýçli gözleg we önümçilik mümkinçilikleri
Biziň öz gözleg we barlaghanalarymyz we hünärmenlerimiz bar.Tormoz ýassygymyzyň hili, gözleg we gözleg mümkinçiliklerimiz bilen yzygiderli ýokarlanýar.

2. Hiliň berk barlagy
Her önümiň barlanmalydygyny we her bir kemçilikli önümiň gaýtadan ulanylmagyny üpjün etmek üçin berk önüm gözleg ulgamyny düzdük.

3.Hiç önümleriň diapazony
Güýçli gözleg we ýokary tehniki derejeler bilen kompaniýamyzyň önümçilik liniýasy 2000-den gowrak tormoz torlaryny öz içine alýar.Geljekde önüm kategoriýalarymyzy giňeltmek üçin henizem gözleg işlerine bagyşlanarys.

Önümi gaýtadan işlemek

amaly

Şahadatnama

amaly

Gaplamak we eltip bermek

amaly

Sorag-jogap

Şereketiňiz näçe wagtdan soň awtoulag bazary bilen meşgullanýar?
Kompaniýamyz 2000-nji ýylda döredildi, awtoulag zapas şaýlary biznesinde takmynan on dokuz ýyllyk taryh bar.

Söwda kompaniýasy ýa-da zawodmy?
Tormoz padlerini öndürmek we eksport etmek bilen meşgullanýan zawod.

Gaplamak şertleriňiz nähili?
Adatça harytlar bitarap ak gutulara we goňur kartonlara gaplanýar.Ygtyýarnama hatlaryňyzy alanymyzdan soň, kanuny taýdan bellige alnan patentiňiz bar bolsa, harytlary marka gutularyňyza ýerleşdireris.

Töleg şertleriňiz nähili?
D / T 30% goýum we 70% balans gowşurylmazdan ozal tölenmeli.Balansy tölemezden ozal önümleriň we gaplamalaryň suratlary görkeziler.

Gowşuryş wagtyňyz nähili?
Adatça tölegiňizi alanyňyzdan soň 7-15 günüň içinde tabşyryp bileris.Düzeltmeli ýa-da köp mukdarda zerur bolsa, 30-45 gün ýa-da ondanam köp üýtgeýär.

Nusgalara görä öndürip bilersiňizmi?
Hawa, nusgalaryňyza ýa-da tehniki çyzgylaryňyza görä öndürip bileris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň