Jübi telefony
+86 13256067633
E-poçta
rzzw@rizhaozhongwei.com

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

Rizhao Zhongwei Auto Parts Ltd., 2000-nji ýylda döredildi we Hytaý-daşary ýurt bilelikdäki kärhana.Kompaniýa, esasan, ýyllyk önümçilik kuwwaty 6 million toplum bolan awtoulag disk tormoz torlaryny öndürmek bilen meşgullanýar.Önümiň hili Amerikan LINK barlaghanasynyň synagyndan we kesgitlemesinden geçdi;VESC-3 kanuny standartyna laýyk gelýär we ISO 16949 hil ulgamy şahadatnamasyndan geçdi.Kompaniýanyň birinji derejeli enjamlary we ösen önümçilik tehnologiýasy bar we 2,351-den gowrak tormoz ýassygy öndürip biler.Mundan başga-da, berlen garalamalara ýa-da nusgalara laýyklykda awtoulag tormoz torlaryny öndürip we gaýtadan işläp bileris.Esasan Demirgazyk Amerika, Günorta Amerika we Europeewropa eksport edilýän önümlerimiz ajaýyp görnüşe we öndürijilige eýe.

Döredildi

w+

Ualyllyk önümçilik kuwwaty

+

Tormoz torlary

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Zhongwei” kompaniýasy soňky 23 ýylda yzygiderli ösdi we giňeldi we Hytaýyň tormoz pad pudagynda ilkinji 30-luga çykdy.
Şol bir wagtyň özünde bu kompaniýa yzygiderli giňeldi we ingingdaoda şahamça döretdi.
Häzirki wagtda kompaniýanyň önümçilik bölümi, satyn alyş bölümi, tehniki bölüm, marketing bölümi, daşary söwda bölümi, içerki söwda bölümi, önüm gözleg we ösüş bölümi we ş.m. bar we şäher häkimligi sürtülme materiallary in engineeringenerçilik tehnologiýa gözleg merkezini belledi.
Kompaniýa ýokary hilli önümleri döretmäge borçlanýar;netijeli hyzmatlary bermek;we kompaniýanyň hemmetaraplaýyn güýjüni yzygiderli ýokarlandyrmak.Şeýle hem, kompaniýa sebitleýin ykdysady ösüşi ösdürmek üçin has köp goşant goşmaga çalyşýar.

Şahadatnamalar

Kompaniýa IATF 16949 hil ulgamy şahadatnamasy we R90 kepilnamasy,
we AMECA şahadatnamasyny aldy

kepillendirilen

Kompaniýanyň medeniýeti

medeniýeti (1)

Hyzmat düşünjesi

Yhlasly, hünärmen, täsirli, ýakyn.

medeniýeti (2)

Önüm düşünjesi

Bazar önümleriň ugrudyr we hil önümleriň durmuşydyr.

medeniýeti (3)

Kompaniýanyň gymmaty

Bütewilik, hyzmatdaşlyk, ýokary netijelilik, aşa ýokarylyk.

medeniýeti (4)

Kompaniýanyň missiýasy

Müşderilere ýetmek, markalara ýetmek, işgärlere ýetmek.

medeniýeti (5)

Kompaniýanyň maksady

Has ýokary hilli, ýöriteleşdirilen, marka, halkaralaşma.

ýükler

KOREBIR +

Zawod meýdany

zawod
zawod (2)
zawod (3)
zawod (4)
TEAM (1)
TEAM (2)